Dân số Tây Ninh mới nhất năm 2021

Theo thống kê về dân số năm 2020, dân số tỉnh Tây Ninh ước đạt 1.178.329 người. Trong đó, khu vực thành thị 381.l06 người (chiếm 32,3%, tăng 82,96%), dân số nông thôn 797.223 người (chiếm 67,7%, giảm 17,75% so với năm 2019), do các xã được nâng lên phường…

Thống kê dân số Tây Ninh mới nhất năm 2021

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước 724.609 người, chiếm 61,5% tổng dân số, tăng 2,3% so năm trước. Số lao động đang làm việc 712.324 người cũng chiếm 60,5%, tăng 2,2% so với năm 2019.

Đối chiếu kết quả tổng điều tra dân số tỉnh Tây Ninh (thời điểm 0 giờ ngày 1.4.2019), toàn tỉnh có 1.169.165 người. Trong đó, dân số nam 584.180 người (chiếm 49,97%), dân số nữ 584.985 người (chiếm 50,03%). Địa phương có dân số đông nhất là Trảng Bàng với 178.148 người, thấp nhất là Bến Cầu với 69.849 người. Dân số khu vực thành thị 207.186 người (chiếm 17,72%), nông thôn có 961.979 người (chiếm 82,28%).

Dân số Tây Ninh mới nhất năm 2021

Như vậy, sau hơn 1 năm (tính từ tháng 4.2019 đến tháng 12.2020), dân số tỉnh Tây Ninh tăng thêm 9.164 người, tốc độ tăng dân số không cao. Theo thống kê, bình quân mỗi năm, dân số tỉnh chỉ tăng 0,92%, thấp so với cả nước (1,14%/năm).

Tây Ninh hiện có 9 đơn vị cấp huyện (gồm 1 thành phố, 2 thị xã, 6 huyện), trong đó có 2 thị xã mới (Hòa Thành và Trảng Bàng); 94 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 1 xã so với năm 2019, do sáp nhập 2 xã ở thị xã Trảng Bàng), trong đó có 17 phường (10 phường được nâng lên từ xã), 6 thị trấn, 71 xã. Toàn tỉnh hiện có 31 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, dân tộc Kinh chiếm 98,31%, các dân tộc khác 1,69%.

Lực lượng lao động của dân số Tây Ninh

Năm 2018, dân số từ 15 tuổi trở lên ở Tây Ninh là 896,8 nghìn người, tăng 5,8% so với năm 2017. Trong đó, dân số nam là 449,2 nghìn người (chiếm50,1%) và dân số nữ là 447,7 nghìn người (chiếm 49,1%); dân số thành thị là 201,7 nghìn người (chiếm 22,5%) và dân số nông thôn là 695,2 nghìn người (chiếm 77,5%). Giai đoạn 2014-2018, dân số từ 15 tuổi trở lên có xu hướng tăng khá từ 850,7 nghìn người lên 896,8 nghìn người, với mức tăng 0,64%/năm.

Dân số Tây Ninh mới nhất năm 2021

Quy mô lực lượng lao động (LLLĐ) từ 15 tuổi trở lên là 690,9 nghìn người, tăng 4,93% so với năm 2017. Trong đó, LLLĐ nam tăng 6%, LLLĐ nữ tăng 3,67%, LLLĐ thành thị tăng 5,08% và LLLĐ nông thôn tăng 4,89% so với năm 2017. Giai đoạn 2014-2018, LLLĐ tăng nhẹ từ 634,8 nghìn người lên 690,9 nghìn người, với tốc độ tăng 0,32%/năm. Tỷ lệ tham gia LLLĐ của dân số từ 15 tuổi trở lên ở Tây Ninh luôn giữ ở mức cao. Năm 2018, tỷ lệ tham gia LLLĐ là 77%, giảm 0,3 điểm % so với năm 2017 và tăng 2,41 điểm % so với năm 2014.

Biểu 1. Quy mô và tỷ lệ tham gia LLLĐ của dân số từ 15 tuổi trở lên

Năm

2014

2017

2018

1. Dân số 15 tuổi trở lên (nghìn người)

850.7

847.7

896.8

Nam

411.9

422.3

449.2

Nữ

438.7

425.4

447.7

Thành thị

135.3

193.9

201.7

Nông thôn

715.4

653.8

695.2

2. Lực lượng lao động (nghìn người)

634.8

658.4

690.9

Nam

347.7

356.6

378.0

Nữ

287.1

301.8

312.9

Thành thị

94.7

138.0

145.0

Nông thôn

540.2

520.4

545.8

3. Tỷ lệ tham gia LLLĐ (%)

74.6

77.7

77.0

Nguồn: Năm 2014,2017, Số liệu thống kê dân số và lao động theo địa phương,Tổng cục thống kê.
Năm 2018, tính toán từ bộ số liệu Điều tra LĐVL quý 2/2018, Tổng cục thống kê

XEM THÊM: Mã vùng điện thoại Tây Ninh mới nhất

Trình độ CMKT của LLLĐ khá thấp, nhưng đã có những cải thiện trong vòng 2 năm qua. Năm 2018, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng cấp/chứng chỉ từ 3 tháng trở lên chiếm 13,3% trong tổng LLLĐ, tăng 0,7 điểm % so với năm 2017. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động có bằng cấp/chứng chỉ theo các cấp trình độ vẫn còn bất hợp lý. Tỷ lệ lao động có trình độ đại học trở lên trong tổng LLLĐ chiếm 4,9%, trong khi số có trình độ cao đẳng chỉ là 1,8%, trung cấp là 2,1%, sơ cấp là 4,6%.

Hình 1. Quy mô LLLĐ theo trình độ CMKT, 2017 và 2018

Đơn vị: 1000 người

Nguồn: Tính toán từ bộ số liệu Điều tra LĐVL 2017, quý 2/2018, Tổng cục thống kê

Contact Me on Zalo
0913305257